m2

Shadows in the Mirror 2016-2017

afternoonnapv guyIIv GuyIv Noonv
visitorcv
Kitchenv
contactIIv sharpv parkinglotv rabbitv thereaderIv thereaderIIv
stillwaterv sanstitrev Taxiv

Imitation of Nature 2016

grassv aconversationv
movierainv Lazyv
bigtreev Broachv web2v Windyv
pavementv floralarrangementv PatternsIIbisv sleepv goldfishv

Pictures of Women 2015-16

dressthepartv landscapev eyeoftheneedlev thebridev veilv
manuscriptv talkshowv handbagv picnicwithsoniav holidayv Mistv
seasidev escapingthepartyIIV
researchIIv libraryIIv libraryIv inshadowc

For Love Nor Money 2015

item7
item6
item4
item1 item2 item3
item12
item11
item8 item9 item10
item17
item15 item16
item14
item13

Unravel 2015

item24
item22 item23
item20 item21
item25 item26

Of Pain and Pleasure 2014-15

item33
item28 item29 item30 item32
item35 item37 item43 item42
item34
item38
item41 item40 item39

Modern Life 2014

item49
item45 item46 item47
item48
item53 item54
item50 item51 item52
item55 item56
item57 item58 item59 item60

Surfaces - A Cover Up 2014

item62
item63 item64 item65 item66
item68 item70 item71 item72
item69
item73 item74

The Spill and The Stain 2013-14

item76 item77 item78 item79 item80
item86
item81 item82 item85
item83 item84
item88 item89 item90 item91

Enlighten 2013

item93 item94
item95 item99
item96 item98
item105
item101 item103 item104
item100 item102
item106 item107

Amnesia 2013

item115
item109 item110 item114
item111 item112
item119
item116 item117 item120

A Face With a View 2012-14

item126
item122 item123 item124 item125
item133
item127 item131 item132
item128 item129 item130

The Visible World / Du monde visible 2012

item135 item136 item137 item139 item140 item141
item142 item144
item143 item145 item146
item147
item150
item148 item149

Interior 2012

item156
item152 item153 item154 item155
item157 item158 item159 item160

Série noire 2011-12

item166 item167
item165
item162 item163 item164
item168 item169 item170 item171 item172 item173
item174 item176 item177 item178
item175 item179

Paintings / Peintures 2011

item181 item182 item183 item184 item185 item186

Shadowplay 2010

item190 item191 item192 item193 item195 item196

Paintings / Peintures 2010

item198 item199 item200 item201 item202 item203
item204 item205 item206 item208 item209 item210
item211 item212

Paintings / Peintures 2006-09

item217 item218
item214 item219 item220
item223 item224
item222 item225

Sculptures 2003-07

item227 item228 item229 item230 item231 item232
item236
item234 item235